CEL SERIA 573, 593

 CEL SERIA 573, 593Analizatory przeznaczone są do pomiarów środowiskowych, do pomiarów w przemyśle, do sprawdzania produktów, do badania akustyki budynków. Urządzenia te produkowane są w czterech wersjach:
wersja A - analizator szerokopasmowy
wersja B - analizator z filtrami oktawowymi
wersja C - analizator z filtrami oktawowymi i tercjowymi ,
Cel 553 analizator z filtrami tercjowymi. 
Analizatory serii 573, 593 posiadają zatwierdzenie typu GUM nr ZT 123/97
Parametry elektroakustyczne przyrządów są zgodne ze standardami: IEC-651,804, ANSI S1.4, ANSI S1.43 
typ 1 i 2, IEC-225, ANSI S1.11, IEC 1260 oraz normami polskimi PN94/N01-303, PN79/T 06460.

PARAMETRY ELEKTRO-AKUSTYCZNE
Szum tła 13 dB(A) typ 1, 23 dB(A) typ 2
Zakresy pomiarowe od 5 do 140 dB (143 dB pik) w 4 zakresach
Zakres liniowy 75 dB IEC-651 typ 1
Stałe czasowe: fast, slow, impulse, peak
Krzywe korekcyjne: A, C, liniowa
Stałe amplitudowe: Q = 3, 4, 5, lub 6 dB

FUNKCJE PAMIĘCI
Zegar czasu rzeczywistego (kalendarz, data, czas do 1s)
Czas bieżący z rozdzielczością 10 ms
Programy w pamięci - 84 
(13 fabrycznych, 71 wybieranych przez użytkownika)
Pojemność pamięci: podstawowa 500 kbajt, opcja do 2 Mbajt
Podtrzymanie pamięci 2 lata 

DANE FIZYCZNE
Wymiary: (długość) 400 x (szerokość) 105 x (wysokość) 54 mm
Masa 750 g
Zakres temperatur pracy - 10 do 50 C , +/- 0,5 dB
Zasilanie 8 x A4 (12V)
Wyświetlacz 128 x 192 piksele

ANALIZATOR DŹWIĘKU
Pomiar parametrów poziomu dźwięku z dwoma częstotliwościami i dwoma krzywymi korekcyjnymi: Leq, Lmax, Lmin, LTM3, LTM5, L1eq, Lae, Lave SPL, Lepd, TWA, funkcje statystyczne, zapisywanie 1 s max poziomu i 1 min. max poziomu. Pasmo oktawowe 16 Hz do 16 kHz Leq, Lmax, SPL, funkcje statystyczne. Pasmo tercjowe 10 Hz do 20 kHz leq, Lmax, SPL, funkcje statystyczne. Czasy pomiaru: 0.5, 1, 5, 10, 30, 60 sek., 5, 10, 15, 30, 60 min. Programowany czas startu i zatrzymania. Przyrząd umożliwia analizę harmonicznych, dźwięku impulsowego przemijającego(TMS), dźwięku długookresowego obecnego stale (RCS). Wyniki analizy harmonicznych (amplituda, częstotliwość) prezentowane są na wyświetlaczu LCD z możliwością bezpośredniego wydruku lub transmisji do PC za pomocą pakietu programowego Cel 502. Wartości analizowane: zbiorcze SEL, Leq liniowe i Leq na krzywej A, czas trwania, Leq pojedynczych próbek, statystyka Ln, L90, Leq, Lpeak. W zakresie RCS maksymalny czas trwania pomiaru 60 s (ze względu na uśrednianie przy czasie próbkowania 10 ms), przy czasie próbkowania 1 s do 65 h, uśrednianie do 120 wyników takich pomiarów. Przyrząd podaje: Leq liniowe i na krzywej A, amplitudę [dB] dla częstotliwości 16 Hz do 20 kHz, czas trwania max Lae, wyniki statystyczne pomiędzy Ln a L90.

Dane statystyczne: Ln do L90., Zmiana skali 1:1, 1:10, 1:100, 1: 1000
Opcje: - magnetofon rejestrujący DAT - Sony D8, układ zdalnego sterowania magnetofonu Cel 503
- źródło dźwięku wzorcowego Cel 513, - mikrofon z przedwzmacniaczem Cel 90221,
- equalizer tercjowy Cel 90220, - źródło dźwięku impulsowego Cel 90219
Wyzwalanie przyrządu: zdalne, ręczne, według nastawionego progu.

SZYBKIE ZBIERANIE DANYCH

W trybie szerokopasmowym 5 ms w trybie oktawowym i tercjowym 10 ms, czasy pomiaru 5, 10, 20, 100, 125, 250, 500, 1000 ms, dane zapamiętywane: czas startu, czas zatrzymania, SPL, Leq, SEL ogólne. Dane ogólne: Leq ogólne, funkcje statystyczne. Skalowanie: 1:1, 1:10, 1: 100, 1:1000 przy pracy szerokopasmowej. Zastosowanie: pomiary hałasu środowiskowego, wykrywanie hałasów uciążliwych


POMIARY AKUSTYKI POMIESZCZEŃ
W zakresie pomiaru akustyki przyrząd wykorzystywany jest do:
- pomiaru czasu pogłosu dźwięków impulsowych i stałych (parametry RTI i RTC pomieszczeń).
- pomiaru przechodzenia dźwięków przez wyodrębnione pomieszczenia (TMS).
- pomiaru odbioru dźwięku w poszczególnych pomieszczeniach (RCS).
- pomiaru w całym zakresie częstotliwości (szeroko pasmowo), oktawowym i tercjowym oraz opcjonalnie z analizą częstotliwości.


W zakresie RTI można użyć wyzwalania progowego, przy czym możliwe jest ustawienie do 20 progów dla każdej analizy. W zakresie RTC możliwe jest odróżnienie tła naturalnego pogłosu Leq z 5 s oraz najmniejszego czasu pogłosu ciągłego poczynając od wartości 5 dB poniżej tego poziomu.


POMIARY W PRZEMYŚLE
Pomiary te dotyczą głównie poziomu hałasu w zakresie szerokopasmowym związanego z:
- hałasem wydawanym przez maszyny wirujące
- hałasem wydawanym przez uderzenia metalu o metal

W tym zakresie Cel 573 oferuje pomiar i zapis do pamięci parametrów: Leq, Lpmax, Lpmin, Lpeak na podstawie pomiarów z co najmniej 30 s Na tej podstawie oblicza się Pled, które zgodnie z przepisami BHP nie może przekroczyć140 dB (200 Pascali). Pomiar ten określa stopień narażenia na hałas i wynikający z tego konieczny sposób zabezpieczenia organu słuchu.

Wyniki pomiaru mogą również służyć do:
- określenia źródeł uszkodzeń instalacji (np. sprężonego powietrza)
- określenia stopnia zużycia maszyn i urządzeń poprzez wykonanie okresowej mapy dźwiękowej.

OPROGRAMOWANIE

dB1 - program sterujący - zewnętrzna kontrola analizatora Cel poprzez PC. Transmisja danych pomiarowych, tworzenie raportów pod programem Word.

dB2 - program środowiskowy - transmisja i prezentacja danych z pomiarów środowiskowych, automatyczna Tabularyzacja danych, przedstawienie pomiarów w postaci wykresów czasowych poziomu i spektrum. Przeliczanie parametrów akustycznych (Leq, SEL, itp.) przy użyciu wybranych przyrostów czasowych. Tworzenie raportów przez program Word.
dB3 - program szybkiego zbierania danych - transmisja danych, tworzenie wykresów spektrum i poziomu. Przeliczanie parametrów akustycznych przy użyciu wybranych przyrostów czasowych.
dB4 - program badania akustyki budynków - zbieranie danych akustycznych, obliczanie czasu pogłosu i analiza spektralna pogłosu. Obliczanie parametrów wytłumienia wg. standardów. Tabularyzacja danych i generacja raportu. Gdy analizator i PC są połączone w czasie pomiarów możliwe jest ustawienie parametrów dla serii pomiarów. Generacja raportów przez Word.

Mierniki i analizatory poziomu dźwięku oferowane przez firmę CasellaCel

Analizatory Poziomu dźwięku:

CEL-573.B2 – Analizator oktawowy poziomu dźwięku czasu rzeczywistego, środowiskowy (Type 2) 
CEL-593.B1 – Analizator oktawowy poziomu dźwięku czasu rzeczywistego ze zbieraczem danych 
CEL-573.C1 – Analizator tercjowy poziomu dźwięku czasu rzeczywistego, środowiskowy (Type 2) 
CEL-573.C2 – Analizator tercjowy i oktawowy czasu rzeczywistego, środowiskowy (Type 2) 
CEL-593.C1 – Analizator oktawowy i tercjowy poziomu dźwięku ze zbieraczem danych (Type 1) 
CEL-573.C100 – Analizator oktawowy i tercjowy poziomu dźwięku czasu rzeczywistego z zakresem dynamicznym 100 dB 
CEL-593.C100 – Analizator oktawowy i tercjowy poziomu dźwięku czasu rzeczywistego z zakresem dynamicznym 100 dB 
CEL-573.B1 – Analizator oktawowy poziomu dźwięku czasu rzeczywistego, środowiskowy (Type 1).